ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸರಸಂಘಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕು. ಸೀ. ಸುದರ್ಶನ ಅವರ ವಿಜಯದಶಮೀ ಭಾಷಣದ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ ಇಲ್ಲಿದೆ. vijayadashami-bouddhik_2008(ಪಿಡಿಎಫ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದೆ.)