Protest started from I B. ended at D C office. Main spokes persons were Bajranga Dal Prantha Sanchalak Surya narayana
jilla sangajalk Dr. Shankar naik. Dharma samrakshna samithi sanchalak Do. Keshava Murthy.