The Logo of Hindu Shakti Sangam -2012

Hindu Shakti Sangam -Logo

‘SAHGHAMOOLAM MAHAABALAM’