Times of India:

Hubli geared for mega RSS camp

Kannadaprabha:

Udayavani:

Prajavani

Hosadigantha:

Samyukta Karnataka:

Samyukta Karnata special page (PDF)