Madurai: Aug 21: Sarsanghachalak Sri Mohan Ji Bhagawat participated in the Sanghik held at Sadhana School, Madurai on 18th August, 2013 and addressed the swayamsevaks. Kshetra Sanghachalak Ma. Vanniyarajan Ji, Sah Prantha Prachark Sri Senthil Ji, Madurai Vibhag Sanghachalak Ambi Ji were on the dais.

20130818_183449

 

20130818_183547