ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ೦ಘ ಶಿಕ್ಷಾ ವರ್ಗ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರ೦ಭ -2014
ಸ್ಥಳ :- ಜಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಗ್ರಾಮ
ದಿನಾ೦ಕ :-  13-10-2014
ಬೌಧ್ಹಿಕ್ : ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್
            ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಚಾರಕ್
DSC_3249 DSC_3274 DSC_3276 DSC_3281 DSC_3330 DSC_3351 DSC_3364 DSC_3380 DSC_3393