ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ:

ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮರ್ಡರ್ಗಳು – ಮುಂದಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾರು? 

Book POLITICAL MURDERS March 22, 2014.

Book POLITICAL MURDERS March 22, 2014.