August 14, 2016 Nagpur: RSS Sarasanghachalak Mohan Bhagwat and RSS Sarakaryavah Suresh Bhaiyyaji Joshi expressed deep condolences on demise of Poojya Pramukh Swamiji.