Belagavi, 12th Jan 2018: RSS Sahsarakaryavah Sri Dattatreya Hosabale delivered the Bouddik on Swami Vivekananda’s vision at KLE College Auditorium organized by Prabuddha Bharat,

Video Courtesy : Prabuddha Bharat