Bangalore August 15: Former Sarasanghachalak of Rashtriya Swayamsevak Sangh Sri K S Sudarshan ji national flag at Rashtrotthana Parishat Bangalore. At 8.00am in a simple ceremony organised by Rashtrotthana...
Continue Reading »