ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಚಳುವಳಿ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಜಿಒ (ಅಖಿಲ ಭಾರತ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: S/9194, ದೆಹಲಿ), ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ. ಗ್ರಾಹಕರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ  ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಕಾರಕರ್ತರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು 1986 […]