Lakshmipur Bazar,  Maharajganj Jilla Uttara Pradesh Dec 15: Aiming Grama Vikas or Upliftment of Rural Indian life, RSS former Akhil Bharatiya Seva Pramukh Sitarama Kedilaya lead Bharat Parikrama Yatra visited Nepal for 2 days on December 10th, 11th, 2014. Today, its 858th day, Bharata Parikrama Yatra reached Lakshmi Bazar, a village in […]