ನೆಡುತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಕೇಸಿಯಾ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ!  ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಕೇಸಿಯಾ ಮಾತುಕತೆ  ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, Ausust 11: ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಕೇಸಿಯಾ ನೆಡುತೋಪುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾದ ನೆಡುತೋಪನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯ...
Continue Reading »