ಸೋನಿಯಾ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಮಸೂದೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ : ಸತ್ಯಜಿತ್ Mulki near Mangalore: Nov 15: ಮೂಲ್ಕಿ; ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗಾಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಸಮಿತಿಯು ಮಂಡಿಸಿದ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಬಹು ಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ...
Continue Reading »