ನಮ್ಮದು ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದ ದೇಶ.ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಪುರಾತನವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಪಾಲು ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನರದ್ದು ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 10 ಕೋಟಿ ಗಿರಿಜನ(ಜನಜಾತಿ/ಬುಡಕಟ್ಟು)ರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬದುಕು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರು. ದೇಶ, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವವರು. ಅಪ್ರತಿಮ ಶೂರರು. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದವರು. ಅವರು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಕಂಡು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಮೇಲೆ ಮೊಘಲರು, […]