Categories

ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ

BTMನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಮೇಲೆ‌ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಯರ್ ಆರೋಪಿಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ

BTMನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಮೇಲೆ‌ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಯರ್ ಆರೋಪಿ

BTMನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಮೇಲೆ‌ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಯರ್ ಆರೋಪಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೂಂಡಾಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೂಂಡಾಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೂಂಡಾಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ