Categories

B. R. Guruprasad

ಕೇವಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾನವ ಕುಲದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ ಆದಿತ್ಯ L1 । ಬಿ. ಆರ್. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು

ಕೇವಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾನವ ಕುಲದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ ಆದಿತ್ಯ L1 । ಬಿ. ಆರ್. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು

ಕೇವಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾನವ ಕುಲದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ ಆದಿತ್ಯ L1 । ಬಿ. ಆರ್. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು   ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ  ಇಡೀ...
Read More