Categories

Dr. Suvarnini Konale

ವೃಕ್ಷಾಸನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕಾಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು? ಡಾ. ಸುವರ್ಣಿನಿ ಕೊಣಲೆ

ವೃಕ್ಷಾಸನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕಾಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು? ಡಾ. ಸುವರ್ಣಿನಿ ಕೊಣಲೆ

ವೃಕ್ಷಾಸನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕಾಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು? ಡಾ. ಸುವರ್ಣಿನಿ ಕೊಣಲೆ
Read More
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದಾಗುವ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಡಾ. ಸುವರ್ಣಿನಿ ಕೊಣಲೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದಾಗುವ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಡಾ. ಸುವರ್ಣಿನಿ ಕೊಣಲೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದಾಗುವ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಡಾ. ಸುವರ್ಣಿನಿ ಕೊಣಲೆ
Read More